اردوهای جهادی

اردوهای جهادی

رفته اید یا نه؟اردوهای جهادی را می گویم. از من بپرسی باید بگویم جواب منفیست. اما... امایش عرض می شود.

اینجا هوایش خنک تر از شهر است. خب خوب است دیگر یک آب و هوایی عوض می کنیم و از آن گرما و شلوغ و پلوغ بازی های شهر راه در رویی یافته ایم؛ گویی. در حیاط این خانه مان دو درخت توت تنومند هستند که اکنون پر از میوه اند و  مخصوصن یکی از آن ها نیز با توت های قرمز و درشتت چشمک های وسوسه برانگیزی به ما می زند؛ قرار است این روزها با توت هایش کلی به شکممان حال بدهیم؛ گویی. این خانه ی ما میراث پدربزرگ است که خدایش بیامرزد چه خاطراتی که نداشتیم با ایشان و مادربزرگ خدابیامرزم که اکنون حضورمان در این خانه بعد از مدت ها همه ی خاطرات را می خواهد زنده کند؛گویی. یادش بخیر... یادش بخیر.

خانه چند سالی بود که صاحبی نداشت و بی پرستار رها شده بود و خب طبیعتن کلی نیاز به تعمیرات پیدا کرده بود. اما اکنون می گویند که این خانه به شما به ارث رسیده و مال شماست. صاحبش ما شده ایم گویی. خب باید درستش کنیم دیگر. پدر به یک استاد بنایی زنگ می زند که بیا و یک دستی به سر و روی خاک گرفته ی خانه مان بکش اما یواشکی پشت تلفن به ایشان این نکته را متذکر می شود که نیازی به کارگر نیست چرا که پسران ما به درد هیچ که نخورند امید است به درد کارگری که بخورند لااقل. لباس های کهنه مان را از سوراخ هفتم پیدا می کنیم کفش هایی که پارسال برای اول مهر خریده بودم نیز اکنون با زبان بی زبانی می گویند آقا جان دیگر با ما تا سرکوچه هم نمی توانی بروی چه رسد به دانشگاه و لهذا آن ها را نیز مناسب برای کارگری میابم و می پوشمشان برای کارگری.

این جا خیلی هوا خوب است، این جا خیلی توت های حیاط خانه ی جدیدمان خوش مزه است، اما خب ....

...... اما این جا کم از اردوهای جهادی هم ندارد و خبری از خوشی و خوش گذرانی و توت خوری نیست..... گویی.

پ.ن : اکنون بعد یک هفته به شهر بازگشتم البته بدون خانواده، دلیلش را می پرسید؟ خب به عنوان یک پزشک آینده خدمتتان عرض می کنم که گاهی کار سنگین می تواند امراض گذشته ی آدمی را بازگردانی و به قول مهندسان علوم رایانه recovery کند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید